PROVEDENI PROJEKTI
PROJEKTI U PROVEDBI
Vi ste ovdje: Naslovnica - Vijesti

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

04.04.2017.

Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15), Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu Poduzetničkog inkubatora Pakrac od 1. srpnja 2008. godine (nastavno: Odluka), uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Pakraca, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora u „Poduzetničkom inkubatoru Pakrac – druga generacija“, na lokaciji Zone male privrede 3 u Pakracu i to:

 1. Poslovni prostor br. 2, ukupne neto površine 190,73 m2,
 2. Poslovni prostor br. 3, ukupne neto površine 242,50 m2 i
 3. Poslovni prostor br. 4, ukupne neto površine 187,84 m2.

Poslovni prostori namijenjeni su obavljanju proizvodnih i/ili servisnih djelatnosti.

Svaki poslovni prostor u pravilu čini samostalni predmet zakupa, međutim zbog gospodarskog interesa postoji mogućnost spajanja dva ili više poslovnih prostora u jedan predmet zakupa.

Svaki poslovni prostor sastoji se od proizvodnog prostora i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski WC s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.

Svaki poslovni prostor opremljen je sa: samostalnim priključkom s brojilom električne energije snage 22,08 kW, priključkom zemnog plina s brojilom, priključkom pitke vode s brojilom, priključkom tehničke vode, priključkom na telefonsku mrežu, automatskim vatrodojavnim sustavom, video nadzorom,ventilacijom proizvodnog prostora, hlađenjem uredskog prostora i čajne kuhinje, samostalnim radijatorskim grijanjem pomoću kondenzacijskog plinskog grijača , potpomognuto solarnim kolektorima kao potpora grijanju i pripremi PTV-a.

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju poduzetnici početnici sa sjedištem na području Grada Pakraca.

„Poduzetnik početnik“ je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja ponude za zakup poslovnog prostora nije upisan u odgovarajući upisnik dulje od 3 godine.

3. Zakup poslovnog prostora može se ostvariti za razdoblje do 5 godina za proizvodne djelatnosti, odnosno do 3 godine za servisne djelatnosti.

4. Početna zakupnina određuje se u iznosu od 15 kn/m2 + PDV.

5. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja,  sadrži i viši iznos zakupnine.

6. Poduzetnik početnik, koji uspije u natječaju, ostvaruje pravo na povlaštenu zakupninu kako slijedi:

 

Razdoblje zakupa

Iznos zakupnine (%)

Proizvodne djelatnosti

Servisne djelatnosti

0 – 6 mjeseci

Ne plaća

Ne plaća

6 – 12 mjeseci

25 %

50 %

2. godina

35 %

75 %

3. godina

50 %

100 %

4. godina

75 %

 

5. godina

100 %

 

 

7. Osim zakupnine, Zakupnik plaća i troškove korištenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini cijele građevine, sukladno iskazanim površinama u tehničkoj dokumentaciji građevine, u visini stvarno nastalih troškova.

8. Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te će ga privesti namjeni po za to ovlaštenim izvođačima o svom trošku, bez prava potraživanja. Priključak i troškove priključenja telefona snose zakupnici.

9. Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

10. Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o zakupu. Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku. Ugovorom će se detaljno urediti prava i obveze Zakupodavca i Zakupnika.

11. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome. Navedeno pravo prvenstva mogu ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu.

12. Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od tisuću kuna (1.000,00 HRK) u korist žiro računa Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. broj: HR6923400091100223524, s naznakom: „Jamčevina za zakup poslovnog prostora“. Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, a izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina se ne vraća, a ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s drugim najpovoljnijim ponuditeljem.

13. Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisa ugovora o zakupu dostaviti Zakupodavcu bjanko zadužnicu na iznos deset tisuća kuna (10.000,00 HRK), ovjerenu kod javnog bilježnika, a kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine i troška korištenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

14. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru, sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. U suprotnom, smatra se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

15. Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • Naziv / ime i adresu ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa u IBAN formatu zbog povrata jamčevine,
 • Sažeti poslovni plan s obveznom naznakom djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
 • Oznaku poslovnog prostora za koji se ponuditelj natječe,
 • Iznos zakupnine, ne niži od početne cijene,
 • Dokaz o uplati jamčevine,
 • Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30 dana,
 • Potvrdu nadležnog Upravnog odjela Grada Pakraca iz koje je vidljivo da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema Gradu Pakracu,
 • Izjavu o nekažnjavanju,
 • Obrazac BON 2 ili SOL 2, ne stariji od trideset (30) dana, iz kojeg se vidi da ponuditelj nije bio u blokadi duže od trideset (30) dana u posljednjih šest (6) mjeseci.

         Trgovačko društvo:

 • Preslika rješenja o upisu u Sudski registar,
 • BON-1, ne stariji od trideset (30) dana,
 • Presliku Bilance i Računa dobiti i gubitka za prethodne dvije financijske godine.

         Obrtnik:

 • Presliku rješenja o upisu u Obrtni registar i
 • Presliku prijave poreza na dohodak/dobit za prethodne dvije financijske godine,
 • Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke 11. ovog natječaja.

16. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Pakrac, Zona male privrede 5, s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“. Krajnji rok za dostavu ponuda je 27.06.2017. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

17. Otvaranje pisanih ponuda održat će se 27.06.2017. u 12,15 sati u prostorijama Poduzetničkog centra Pakrac.

18. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od pet (5) dana od dana otvaranja ponuda.

19. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

20. Za poslovne prostore koji nisu dani u zakup nakon prvog odabira najpovoljnijeg ponuditelja, natječaj ostaje otvoren do konačnog davanja u zakup.

21. Poslovni prostori koji se daju u zakup mogu se razgledati svakog radnog dana uz prethodnu najavu voditelju inkubatora, gosp. Željku Žiliću, 034 290 651, 099 474 3722.

Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti natječaj u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži svoju odluku.

Sve ostale informacije o provedbi natječaja mogu se dobiti u Poduzetničkom inkubatoru Pakrac ili na telefone: 034 290 650 ili 034 290 651.

                                                                                                      Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.


Detalje o prostoru možete vidjeti OVDJE.

 

Download