PROVEDENI PROJEKTI
PROJEKTI U PROVEDBI

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstveni servis osnovan u sklopu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. pruža usluge poreznog i financijskog savjetovanja lokalnim i regionalnim poduzetnicima te usluge knjigovodstva i računovodstva.

Za poduzeća:

Knjigovodstvene usluge:

 • Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa
 • Ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije
 • Druge knjigovodstvene usluge: izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi

Druge računovodstvene usluge:

 • Obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija
 • Cjeloviti obračuni plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja
 • Obračun amortizacije
 • Druge potrebne pripreme za izradu temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih izvještaja Financijskoj agenciji
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa, dobiti i gubitaka, novčanog toka (cash-flow) i bilješki uz financijske izvještaje
 • Izrada obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika
 • Cjeloviti obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava

Za obrte i samostalna zanimanja:

Knjigovodstvene usluge:

 • Ustroj i vođenje temeljnih poslovnih knjiga sukladno Zakonu o računovodstvu / Zakonu o porezu na dohodak
 • ustroj i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i poreznih evidencija i to: knjiga blagajne, knjige URA i IRA, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno knjigovodstvo, salda-konti dobavljača i kupaca, robno knjigovodstvo, analitika plaća zaposlenih
 • bračun amortizacije i druge potrebne obračune i radnje za izradu financijskih izvještaja i izvještaja Državnom uredu za statistiku u propisanim rokovima
 • obračun i pripreme za realizaciju propisanih akontacija doprinosa, članarina i sličnih davanja u propisanim rokovima
 • Usluge obračuna plaća, troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl., te obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja
 • obračun plaća:- obračun plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću
 • Obračun dnevnica, terenskog dodatka, troškova prijevoza i sl. prema nalozima poduzetnika
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa, naknada članovima upravnih / nadzornih odbora - prema nalozima poduzetnika

Usluge vođenja poreznih evidencija, poreznih prijava i poslovno savjetovanje:

 • priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak
 • Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dohodak, te posebne poreze