Javni poziv- prodaja

Javni poziv- prodaja

LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.na temelju Odluke društva od 10.rujna 2019. godine objavljuje:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISANIH PONUDA RADI PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE

Članak 1.

Predmet ovog oglasa je prikupljanje ponuda radi izbora najboljeg ponuditelja za kupoprodaju dugotrajne materijalne imovine i to:

  1. Konvektomat – nabavljen 2015. godine.  U poslovnim knjigama LRA Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. se vodi u popisu dugotrajne imovine, bez vrijednosti.

Početna cijena 400,00kn + PDV

  1. Kotao za kuhanje – nabavljen 2015. godine. U poslovnim knjigama LRA Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o.  vodi se u popisu dugotrajne imovine bez vrijednosti.

Početna cijena 400,00kn + PDV

Članak 2.

Navedena dugotrajna imovina prodaje se u viđenom stanju, po načelu viđeno-kupljeno, te kupac nema pravo prigovora po pitanju bilo kakvih materijalnih nedostataka.

Članak 3.

Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe. Najpovoljnijom ponudom smatra će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene. Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 2 (dva) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja uplatiti ukupnu kupoprodajnu cijenu na IBAN HR:6923400091100223524 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d., jer će u protivnom direktor društva donijeti odluku o izboru slijedećeg najboljeg ponuditelja.

Članak 4.

SADRŽAJ PONUDE: Ponuda mora sadržavati:

1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).

2) naznaku dugotrajne imovine za koju se ponuda daje,

3) iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene člankom I. ovog natječaja

Članak 5.

Ponude se šalju  putem e-pošte : financije@pc-pakrac.hr  ili osobno na adresu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Zona male privrede 5. U obzir će se uzeti samo one ponude koje budu zaprimljene u društvu najkasnije s danom 20 .prosinac 2019. godine,a koje su poslane na gornji način, ako sadrže sve podatke potrebne za odlučivanje.

Članak 6.

Direktor, zadržava pravo odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj javno objavljeni poziv na način na koji je i objavljen, bez obveza prema ponuditeljima i bez posebnog obrazloženja.

  Potpune informacije o predmetu ovog oglasa zainteresirani mogu dobiti na telefon 034-290-655 kod direktora Vladimira Gazića.

                                                                                                                                             Vladimir Gazić, direktor