Poziv za prikupljanje ponuda

Naziv Naručitelja:

Meludo d.o.o.

Veljača 2021, Pakrac

I. OPĆI PODACI

Podaci o Naručitelju

Naziv: Meludo d.o.o.

Sjedište: Pakrac, Bolnička ulica 10

Mobitel: +385 98701 458

E-mail: meludodoo@gmail.com

OIB: 16445213721

direktor:  Dražen Dobraš, Ninoslav Medaković

Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s Ponuditeljima

Ime i prezime: Dražen Dobraš

Broj mobitela: +385 98701 458

E-mail: meludodoo@gmail.com

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljat će se u pisanom obliku putem prethodno navedene mail adrese.

II. PODACI O PREDMETIMA NABAVE

Predmeti nabave

Popis pojedinačnih nabava / troškova od kojih se sastoji projekt i za koju se prikupljaju ponude:

R.br.  Naziv predmeta nabave                                                           

1.       Pergola tenda                                                       

          Tehnička specifikacija 1

 • jedinica mjere : komad
 • količina: 1
 • boja: po odabiru iz palete
 • platno:  850 gr po m2
 • alu krov za pvc blackout platno
 • elektromotor
 • daljinsko upravljanje
 • bravarska konstrukcija
 • wpc pod 720 *720 
 • bočna zatvaranja
 • klizni stakleni paneli
 • kaljeno staklo 10 mm
 • alu vodilice
 • kaljeno staklo
 • klizni paneli
 • bravarska konstrukcija
 • Dimenzije  pergole:
 • dimenzije tende 720*720 alu
 •  kaljeno staklo 8- 10 mm
 • bočna zatvaranja (klizni stakleni paneli) 720*220 lijevi+desni i  fiksni bočni  trokut  720*100
 •  prednja vrata 100*200
 • prednja strana 360*220+260*220
 • zadnja strana fix 720*120
 • klizni paneli 360*220*2 (komada 2)

Dostava i montaža moraju biti uključeni u cijenu

III. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA

Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena

Pri odabiru ponuda primjenjivat će se kriterij najniže cijene. Kada se odabire kriterij najniže cijene, odbire se ponuda koja zadovoljava tražene minimalne tehničke uvjete i specifikacije te koja je cjenovno najniža. Cijena je jedini kriterij koji se uzima u obzir pri odabiru najbolje između valjanih ponuda.

Dodatni uvjeti:

Ponuditelj na ponudi mora jasno navesti način plaćanja i jamstveni rok.

IV. PODACI O PONUDI

Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda mora sadržavati najmanje:

 1. a) Broj ponude i datum izdavanja ponude
 2. b) Rok valjanosti ponude (najmanje 60 dana od datuma izdavanja ponude)
 3. c) Podaci o Ponuditelju
 4. – Naziv i adresa Ponuditelja
 5. – OIB Ponuditelja ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta
 6. – IBAN broj žiro računa Ponuditelja
 7. – Podaci o kontakt osobi Ponuditelja (ime i prezime kontakt osobe, broj telefona, e-mail)
 8. – Podaci o tome da li je Ponuditelj u sustavu PDV-a
 9. d) Podaci o Naručitelju
 10. – Naziv i adresa Naručitelja
 11. – OIB Naručitelja
 12. e) Predmet ponude (naziv nabave za koju se izdaje ponuda)

f) Cijena (PDV mora biti posebno iskazan)

g) Rok isporuke predmeta nabave

h) Način plaćanja

i) Jamstveni rok

j) Potpis i pečat odgovorne osobe Ponuditelja

Ponuda mora sadržavati bitne tehničke karakteristike opreme (na temelju dokumenta Tehnička specifikacija koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda) uključujući naziv proizvođača te ostale bitne karakteristike.

Svaka stavka u ponudama mora sadržavati: jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke te ukupnu cijenu ponude izraženu u kunama. PDV treba biti posebno iskazan.

Dodatna oprema mora biti iskazana po jedinici mjere, količini i cijeni.Usluge (ako se posebno naplaćuju) u ponudama kao što su prijevoz, montaža, obuka moraju se navesti u jedinicama mjere (km, sat, dan) te iskazati jediničnom cijenom po jedinici mjere i ukupnom cijenom usluge.

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku.

Način dostave ponude

 Dostava ponude Naručitelju

Ponude se Naručitelju dostavljaju u elektronskom obliku elektroničkom poštom te u izvorniku poštanskom pošiljkom.

Ponude se u izvorniku (potpisane i ovjerene od strane Ponuditelja) dostavljaju poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja:  Meludo d.o.o.

                                                     Bolnička ulica 10

                                                     34550 Pakrac

Ponude se u elektronskom obliku (PDF format) šalju na e mail mail adresu Naručitelja:

meludodoo@gmail.com

Izvornik ponude koji se dostavlja Naručitelju mora biti identičan ponudi u elektronskom obliku.

Rokovi za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 26.2.2021 godine.

Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude te odustati od ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. Ukoliko izmjenom ili dopunom ponude ponuditelj iskaže popust, uz dostavu izmjene ili dopune ponude je potrebno dostaviti i novi troškovnik u kojem su iskazani popusti.

Trošak ponude

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi Ponuditelj.

V. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Naručitelj će odluku o odabiru Ponude donijeti na temelju odabranog kriterija za odabir Ponude što je najniža cijena.

 Sukladno navedenom, Naručitelj će temeljem rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

– Ponudu koja nije cjelovita;

– Ponudu koja ne ispunjava tražene minimalne tehničke uvjete i specifikacije.

Poziv sastavio: LRA Poduzetnički centar Pakrac