mojPakrac

moj Pakrac | eKomunalni Redar

Od 11.1.2022. građani mogu prijavljivati komunalni nered i ostale nepravilnosti koje su u nadležnosti Grada Pakraca putem aplikacije koja se nalazi na web adresi:

moj.pakrac.hr

Svi posjetitelji aplikacije na istoj mogu pregledavati dosadašnje prijave, te imati direktan uvid u njihovo rješavanje.

Usluga je primarno namijenjena za prijavu komunalnih problema i nepravilnosti koje je potrebno sanirati, na primjer:

 Javne površine

 Oštećenja javnoprometnih površina (kolnik, nogostup, pješačke zone)

 Odlaganje otpada, glomazni otpad (divlji deponiji), neispravni spremnici

 Onečišćenja ili oštećenja javnih zelenih površina

 Voda i odvodnja, začepljeni slivnici

 Neispravna prometna signalizacija, oštećenja na gradskim parkiralištima

 Oštećenja opreme u gradskim parkovima, oštećenja opreme na gradskim igralištima

 Neispravna javna rasvjeta, neispravni stupići i ograde

 Oštećenja urbane opreme i uređaja

 Oštećenja ili nedostatak natpisnih ploča.

Više informacija o aplikaciji na: https://moj.pakrac.hr/e-redar/o-projektu

Tags: No tags

Comments are closed.