grb

Objavljen Javni poziv za financiranje kulturnih programa i projekata od interesa za opće dobro na području PSŽ u 2022. godini

Ovaj Poziv odnosi se na ulaganja u programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva – udruge,  kulturne ustanove, građani samostalni umjetnici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju kulturne djelatnosti te jedinice lokalne samouprave.

Prijavljene aktivnosti moraju biti u skladu su s provedbenim programom Požeško-slavonske županije 2021.-2025. (“Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 12/21) –https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/264-provedbeni-program-pozesko-slavonske-zupanije-2021-2025.html)

Sukladno Pozivu mogu se prijaviti projekti za sljedeća  područja:

  • književne, likovne, glazbene, plesne, kazališne i filmske umjetnosti, smotre folklora i drugi programi tradicijske kulture, kao i raznovrsni kulturni programi koji provode udruge, ustanove, fizičke i pravne osobe.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Poziva iznosi 500.000, 00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 100.000,00  kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana od dana objave Poziva.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti može biti partner drugom podnositelju na više projekata unutar ovog Poziva.

Županija će dodjeljivati sredstva za financiranje projekata uz uvjet da :

– su podnositelji upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i koji vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

– su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar,

– da su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,

– projekt provode na području Požeško-slavonske županije. Iznimno pojedine aktivnosti moguće je provoditi u Republici Hrvatskoj i izvan područja Republike Hrvatske (kao npr. državna ili međunarodna natjecanja, smotre, tiskanje brošura, knjiga  i sl.),

– su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije,

– nemaju duga prema državnom proračunu i županijskom proračunu ,

– imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta,

– se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

– općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,

– imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način).

Detaljnije na https://www.pszupanija.hr/javni-poziv-za-udruge-za-2018-godinu/category/270-javni-poziv-kulturne-udruge.html

Tags: No tags

Comments are closed.