usklicnik_5b604f221d784-1

JAVNI POZIV – Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske temeljni je akt strateškog planiranja koji usmjerava industrijsku tranziciju i gospodarski razvoj Panonske Hrvatske u novom programskom razdoblju 2021.-2027. Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske (u daljnjem tekstu: Plan) dostupan je na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: https://razvoj.gov.hr/.

Provedba Plana doprinijet će postizanju Strateškog cilja 13. Nacionalne razvojne strategije 2030., „Jačanje regionalne konkurentnosti“, te će omogućiti pametnu specijalizaciju i jačanje pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti kroz sljedeće prioritete ulaganja:

  • Jačanje regionalnog eko sustava za poduzetnike;
  • Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija u okviru strateških lanaca vrijednosti;
  • Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja u prioritetne niše Panonske Hrvatske;
  • Razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

U okviru Plana identificirani su regionalni lanci vrijednosti (RLV) u koje će se usmjeriti bespovratna sredstva iz fondova Europske unije namijenjena industrijskoj tranziciji u okviru Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021. – 2027.


Plan je izrađen za osam županija NUTS2 regije Panonske Hrvatske: Bjelovarsko-bilogorsku, Brodsko-posavsku, Karlovačku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Sisačko-moslavačku, Virovitičko-podravsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, te ga je 26. studenog 2021. usvojilo Koordinacijsko vijeće Panonske Hrvatske.

Regionalni lanci vrijednosti Panonske Hrvatske podijeljeni su na ove sektore:

Pametne i kreativne industrije

Hrana i poljoprivreda (Agri-food)

Zeleni rast

Kontinentalni turizam.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u RLV Panonske Hrvatske koji se temelji na metodologiji Europske komisije „Projektiranje mogućnosti za industrijsku tranziciju“ (engl. POINT).

Glavni cilj Javnog poziva za iskaz interesa je:

(1) identificirati ključne dionike iz poslovnog sektora koji svojim kapacitetima, resursima i potencijalima mogu i žele doprinijeti stvaranju novih vrijednosti unutar RLV sukladno Planu i njegovim strateškim ciljevima,

(2) utvrditi uloge/pozicije dionika u RLV  Panonske Hrvatske.

Dionici RLV-a Panonske Hrvatske će u narednim mjesecima, uz podršku MRRFEU-a, resornih tijela državne uprave i regionalnih koordinatora, izraditi Akcijski plan za razdoblje 2022. -2023. te time biti su-kreatori javnih politika usmjerenih na industrijsku tranziciju.

Prijavitelj iskaz interesa mora podnijeti na obrascu koji je dio dokumentacije predmetnog Javnog poziva za iskaz interesa. Obrazac se može podnijeti na dva načina:

  1. Elektronskim putem ispunjavanjem google obrasca putem poveznice koja je sastavni dio poziva uz obvezno učitavanje potpisane Izjave za predmetni RLV;
  2. Dostavom ispunjenog i potpisanog Obrasca (koji sadržava izjavu) elektroničkom poštom na adresu industrijskatranzicija@mrrfeu.hr s nazivom Predmeta: Javni poziv za iskaz interesa – RLV PAMETNE I KREATIVNE INDUSTRIJE PANONSKE HRVATSKE.

Prijave se zaprimaju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine. Potencijalni dionici koji u tom roku ne dostave svoj iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti neće moći sudjelovati u pripremi akcijskih planova za prioritetne niše u okviru RLV.

Uključite se na vrijeme i postanite su-kreator politika za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske!

Detaljnije na poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima-vrijednosti-panonske-sjeverne-i-jadranske-hrvatske/javni-poziv-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima-vrijednosti-panonske-hrvatske/

Tags: No tags

Comments are closed.