Logo_mbrh (1)

Objavljene liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita i liste prvenstva za dodjelu financijske potpore za 2022. godinu

Sukladno odredbi članka 5. st. 1. i članka 7. st. 2. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 57/18. i 147/20.) objavljujemo potvrđenu listu prvenstva za dodjelu stambenog kredita za 2022. godinu, kao i potvrđenu listu prvenstva za dodjelu financijske potpore za 2022. godinu. Potvrđene liste prvenstva primjenjuju se od 1. ožujka 2022. godine i vrijede do objave potvrđenih listi prvenstva za slijedeću kalendarsku godinu.

Objavljujemo jedinstvene Liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita i dodjelu financijske potpore za 2022. godinu za Republiku Hrvatsku, kao i Liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita prema županijama i Gradu Zagrebu. Radi lakše preglednosti podnositelja zahtjeva objavljujemo i Liste prvenstva po namjenama stambenih kredita za svaku županiju i Grad Zagreb zasebno.

Liste prvenstva dostupne su OVDJE.

Liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita i dodjelu financijske potpore sadrže:

  • redni broj
  • jedinstveni redni broj – koji predstavlja poziciju na jedinstvenoj Listi prvenstva,
  • ime i prezime i datum rođenja, te mjesto prebivališta podnositelja zahtjeva,
  • broj članova obitelji – predstavlja broja članova uže obitelji podnositelja zahtjeva (u navedeni broj ne računa se podnositelj zahtjeva),
  • ukupan broj ostvarenih bodova,
  • namjenu stambenog kredita ili financijske potpore.

Tags: No tags

Comments are closed.