preuzmi (1)

Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

U Nar. nov., br. 22 od 23. veljače 2022. objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima koji stupa na snagu dana 3. ožujka 2022.

Sukladno prestanku važenja predmetnog Pravilnika, godišnji financijski izvještaji i računovodstvena dokumentacija poduzetnika za 2021. podnositi će se prema starim (kraćim) rokovima propisanim Zakonom o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 – 47/20).

Prema tome, godišnji financijski izvještaji i računovodstvena dokumentacija poduzetnika (i ostalih obveznika primjene Zakona o računovodstvu) za 2021. godinu podnosit će se Fini odnosno objavljivati u sljedećim rokovima:

  • Financijski podaci za statističke i druge potrebe (bilanca, račun dobiti i gubitka, dodatni podaci) do 30.4.2022.
  • Godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave s godišnjim izvješćem (veliki i srednji), revizorskim izvješćem (obveznici) i drugim propisanim izvještajima, odlukom o utvrđivanju GFI i odlukom o podjeli dobiti/pokriću gubitka do 30.6.2022. ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini ili u roku od šest (6) mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (NAPOMENA: poduzetnici mogu odabrati da GFI za potrebe javne objave za 2021. podnesu do 30.4.2022. istovremeno s financijskim podacima za statističke i druge potrebe)
  • Izjava o neaktivnosti za poduzetnika koji tijekom godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama do 30.4.2022.
  • Prijava obveze konsolidacije za matično društvo do 30.4.2022.
  • Konsolidirani godišnji financijski izvještaji s konsolidiranim godišnjim izvješćem, revizorskim izvješćem i drugim propisanim izvještajima do 30.9.2022. ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini ili u roku od devet (9) mjesci od zadnjeg dana poslovne godine
  • Zasebno nefinancijsko izvješće i zasebno konsolidirano nefinancijsko izvješće (ako se ne objave u okviru godišnjeg izvješća) objaviti na mrežnoj stranici poduzetnika u roku koji nije dulji od šest (6) mjeseci nakon datuma bilance
  • Godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU, izrađeni, revidirani i objavljeni u skladu s pravom države članice iz koje dolazi, u roku od šest (6) mjeseci od datuma bilance

Uvažavajući predmetne izmjene odnosno prestanak važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, te činjenicu da do ovog trenutka Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 144/21) nije propisan produženi rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2021. godini (kako je to bilo propisano za 2019. i 2020. godinu), za pretpostaviti je da će se i prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2021. također podnositi prema starom (kraćem) roku.

Prema tome, očekujemo da će obveznici poreza na dobit prijavu poreza na dobit i ostalu pripadajuću dokumentaciju za 2021. podnositi Poreznoj upravi najkasnije do 30.4.2022. odnosno najkasnije četiri (4) mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

Tags: No tags

Comments are closed.