preuzmi (1)

3 milijuna kuna za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih ili privremeno oduzetih domaćih životinja

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju Programa potpore za zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih ili privremeno oduzetih domaćih životinja za 2022. godinu u svrhu sigurnosti ljudi, zdravlja ljudi i životinja, te smanjivanja materijalne štete.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave koje propisuju način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te organiziraju i financiraju poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja. Za provedbu Programa osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu RH u iznosu od 3 milijuna kuna.

Privremeno zbrinjavanje oduzetih ili napuštenih, izgubljenih i zanemarenih domaćih životinja za jedinice lokalne samouprave predstavlja organizacijski, a time i financijski zahtjevnu aktivnost, stoga je Ministarstvo odlučilo osigurati nadoknadu troškova zbrinjavanja domaćih životinja novom potporom u iznosu i do 300 tisuća kuna po korisniku.

U okviru ovoga Programa financirat će se troškovi usluge smještaja i njege, hranidbe, troškovi označavanja neoznačenih životinja, te veterinarski troškovi liječenja.

Predmetni Program je dostupan na poveznici.

dhgdsrhgr

Objava poziva “Bespovratne potpore za digitalizaciju”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u petak, 24.6.2022., objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za digitalizaciju” (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R3.I3.01) kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.- 2026.

Cilj Poziva je omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva, a alokacija Poziva iznosi 206.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000,00 HRK, a najviši 750.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi s najmanje tri (3) zaposlene osobe na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje;
 • implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija;
 • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku od 1. srpnja 2022. u 11 h do 12. kolovoza 2022. u 11 h.

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

usklicnik_5b604f221d784-1

Javni poziv za sufinanciranje programa/ projekata u sportu od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini

Opći cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je osnažiti organizacije civilnog društva odnosno povećati učinkovitost i sposobnost OCD-a za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika na području Požeško-slavonske županije.

Specifični cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je  podupiranje aktivnosti sportskih udruga, klubova i pravnih osoba koja se bave organizacijom i provedbom programa sportskih škola,  podupiranje neophodnih preduvjeta za ostvarivanje svake kineziološke aktivnosti u smislu edukacije i provedbu cjeloživotnog obrazovanja u sportu za nositelje  pojedinih sportskih programa.  

Datum objave Poziva: 24. lipnja 2022. Rok za dostavu prijava: 08. srpanj 2022

Sukladno Pozivu mogu se prijaviti programi/projekti za sljedeća  područja:

 1. Programi sportskih škola
 2. Organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih sportskih manifestacija
 3. Sufinanciranje programa školovanja, stručnog usavršavanja i izobrazbe trenera
 4. Ulaganje u dugotrajnu imovinu
 5. Sufinanciranje programa u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom te sufinanciranje projekata financiranih iz nacionalnih i/ili EU fondova

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Poziva iznosi. 300.000, 00 kuna.

Raspon financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je:

 • Za programe pod točkom 1)- od 1.000,00 do 20.000,00 kn
 • Za programe pod točkama 2) i 3)-  od 1.000,00 do 10.000,00  kn
 • Za programe pod točkom 4) i 5)- od 5.000 do 50.000,00 kuna

Prihvatljivim troškovima za financiranje ovim Pozivom podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti  unutar predloženog programa/projekta (pri čemu treba posebno naznačiti vrstu i cijenu svake usluge) kao što su:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • ulaganja u nefinancijsku imovinu
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu programa /projekta,
 • troškovi prijevoza,
 • troškovi zaposlenika/vanjskih suradnika (stručnih osoba) angažiranih na programu /projektu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa /projekta.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Poziva s rokom provedbe do 31. prosinca 2022. godine. Isti može biti partner drugom podnositelju na više projekata unutar ovog Poziva. Svaki prijavitelj može prijaviti već realizirani program/ projekt u 2022. godini.

Detaljnije:

https://www.pszupanija.hr/javni-poziv-sportska-zajednica-2022.html

obavijest-2-e1585147235270-pb29pyrn757q5jorifzvbfcj2gbdgl98s8rjt7gsxc

Privremeno se ukida popust na gorivo putem Crodux loyalty kartica

Zbog izvanrednih okolnosti privremeno se ukida popust na gorivo koji je članovima Hrvatske obrtničke komore bio osiguran kroz program pogodnosti HOK Obrtnik plus i suradnju s društvom Crodux derivati dva d.o.o

Podsjetimo, Vlada RH je izmjenom Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata ograničila najvišu maloprodajnu cijenu goriva (benzin, dizel, “plavi“ dizel) na svim benzinskim postajama, osim onih koje se nalaze na autocestama. Iz Crodux-a navode kako zbog takvih izvanrednih okolnosti trenutno nisu u mogućnosti odobravati popust na maloprodajne cijene goriva. 

Ukidanje popusta stupa na snagu 24. lipnja 2022. godine i odnosi se na sve benzinske postaje.  

Korisnicima Crodux loyalty kartice i dalje je dostupan popust na plin u bocama za kućanstvo i viljuškare (propan-butan).

Pozivamo Vas da pratite web stranicu Hrvatske obrtničke komore. Pravovremeno ćemo Vas obavijestiti o svim promjenama vezanim uz ovu privremenu mjeru, nadamo se i o što skorijem povratku na korištenje svih pogodnosti HOK Obrtnik plus programa. 

zaklada-natjecaji

ESF platforma: Otvorene prijave na tri nove radionice u srpnju

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr otvorila je prijave na tri online radionice. Prva dvodnevna radionica održat će se 5. i 6. srpnja 2022, a druge dvije radionice održat će se 7. srpnja 2022.

Prijava i više informacija o radionicama na poveznicama:
DVODNEVNA ONLINE RADIONICA DKOLEKTIVA, 5. i 6.7.2022. – Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba u lokalnoj zajednici

ONLINE RADIONICA ACT GRUPE – 7.7.2022. – Modeli unutarnjeg i vanjskog vrednovanja djelovanja/programa OCD-a (Unutarnje vrednovanje)

ONLINE RADIONICA UDRUGE MI SPLIT, 7.7.2022. – Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama

Radionice organizira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica koji provodi u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama – udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj.

how-use-exclamation-mark

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. U smislu Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Pozivom se osigurava provedba mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. „Financijski poticaji za energetski učinkovita vozila”. Navedena mjera predstavlja alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda energije u krajnjoj potrošnji energije.

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za O, 1 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 1.840 novih energetski učinkovitih vozila.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 1. punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
 2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje:
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (ne odnosi se na vjerske zajednice i neprofitne organizacije).

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 103.300.000,00 kuna.

U svrhu provedbe ovog Poziva Fond je proveo Poziv za iskaz interesa, temeljem kojeg je utvrđena lista energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje ovog Poziva. Lista je objavljena na mrežnoj stranici Fonda i sadrži podatke o:

 • Prodajnim mjestima: lokacija, kontakt podaci, dostupne marke i modeli vozila,
 • Energetski učinkovitim vozilima: modeli vozila koji udovoljavaju uvjetima ovog Poziva s tehničkim karakteristikama.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta za vozila s liste energetski učinkovitih vozila.

Podnošenje prijava započinje 27. lipnja 2022. godine u 8:00 sati. Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=190

logo

Novi natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je peti Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 60.000.000,00 HRK, a intenzitet potpore je 100%.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 20. srpnja 2022. do 12:00 sati 6. listopada 2022. godine. Detaljnije pogledajte ovdje.

dsfawetrfaw

Online radionica: Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr danas je otvorila prijave na online radionicu “Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva?” koju će u petak, 1. srpnja 2022. održati udruga SMART iz Rijeke.

PRIJAVA:
ONLINE RADIONICA UDRUGE SMART RIJEKA, 1.7.2022. – Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva

Cilj radionice je upoznati sudionike s definicijom, strategijama i pristupima u prikupljanju sredstava te različitim izvorima i tehnikama prikupljanja sredstava. Mole se zainteresirani da se na radionicu prijave samo ako na radionici mogu sudjelovati za ukupnom trajanju te samo ako mogu osigurati opremu potrebnu za aktivno i nesmetano sudjelovanje na radionici. Radionica je namijenjena osobama bez iskustva ili s malo iskustva u prikupljanju sredstava. Najviše se može prijaviti 25 sudionika – navodi se u objavi.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama (udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) održava radionice u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

dhgdsrhgr

Otvoren javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu.
 
Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.
 
Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.
 
Ukupna vrijednost Programa je 2.000.000,00 kuna.
 
Prijave se zaprimaju isključivo od 13. 6. do 13. 7. 2022. godine.
Otvoreni javni poziv je otvoren do 13. 7. 2022. godine.
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 13. 6. 2022. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB