dhgdsrhgr

Otvoren javni poziv za program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022.
Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu većim od 5% prema Popisu stanovništva iz 2011.
Ciljevi programa su rast i razvoj poduzetništva, tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti te uravnotežen regionalni razvoj.
 
Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07) iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna, a najviši 100.000 kuna dok ukupna vrijednost programa iznosi 10.000.000 kuna.
 
Prijave se zaprimaju od 25. srpnja. do 25. kolovoza 2022. u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem pošte.
Više informacija pozivu možete pronaći na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

mP-logo

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2022. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Cilj: Pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentalnu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Planirani ciljevi projekta moraju se odnositi na:

 • Modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 • Povećanje proizvodnog kapaciteta

Iznos sredstava po korisniku je maksimalno 60.000,00 kn.

Vrijeme provedbe projekta je maksimalno 8 mjeseci od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja  2022. Godine, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO)

Pravo na prijavu nemaju prijavitelji koji su do sada ostvarili potporu iz Natječaja za financiranje projekata prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina te koji su ostvarili potporu iz Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“  ili na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, priprema tla
 • Kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih /zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 01.01.2022. godine.

Početak podnošenja prijava moguć je od 25.07.2022. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 26.08.2022. godine.

Za dodatne informacije te uslugu pripreme i podnošenja prijave za navedeni Natječaj možete se obratiti u LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., svaki radni dan od 7.00 do 15.00 h, osobnim dolaskom ili telefonskim putem na kontakt broj 034 290 650.

korcula

Uskoro započinje provedba ESF+ Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. ukupne vrijednosti 2,27 milijarde eura

Nakon intenzivnih završnih pregovora s Europskom komisijom, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je 15. srpnja 2022. službeno dostavilo završnu verziju Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Na jesen se očekuje završetak formalnog procesa i službeno usvajanje programa nakon čega slijede prvi ESF+ natječaji.

Program Učinkoviti ljudski potencijali predviđa ulaganja u područjima: zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja, zdravstvene i dugotrajne skrbi ukupne vrijednosti 2,27 milijardi eura (EU udio 1,93 milijardi eura).

Kontinuitet ulaganja u odnosu na razdoblje 2014. – 2020. ogleda se u nastavku financiranja mjera aktivne politike zapošljavanja, pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, osobnih asistenata za osobe s invaliditetom, stipendija za studente iz ranjivih skupina, ulaganja u vrtiće, specijalizacija za liječnike i usavršavanja medicinskog osoblja, procesa deinstitucionalizacije i transformacije, osiguranja školske prehrane za ranjivu djecu, te podjele hrane i materijalne pomoći, širenja socijalnih usluga za ranjive skupine uključujući hrvatske branitelje, ulaganja u socijalno uključivanje kroz kulturu, turizam i sport te provedbe flagship programa Zaželi usmjerenog na pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama u svakodnevnom životu.

Od novih ulaganja kroz ESF+ program će se financirati uvođenje financijskih instrumenata za mikro i male poduzetnike te društvena poduzeća, ciljano ulaganje u podršku za uvođenje cjelodnevne škole, besplatnu pomoć u učenju i izvanškolske aktivnosti za djecu u riziku od siromaštva, te ulaganja u dugotrajnu skrb. Posebna pozornost će se posvetiti ulaganju u vještine kroz financiranje mjera obrazovanja za 75 tisuća zaposlenih i nezaposlenih osoba (vaučeri).

Za jačanje naših ključnih partnera u provedbi ESF+ programa, organizacija civilnoga društva i socijalnih partnera, osigurano je ukupno 64 milijuna eura (54 milijuna eura za jačanje kapaciteta civilnog društva i 10 milijuna eura za jačanje kapaciteta socijalnih partnera).

Program će doprinijeti ostvarenju nacionalnih ciljeva Akcijskog plana za provedbu Europskog stupa socijalnih prava do 2030. godine:

 • Povećanje stope zaposlenosti na 75 posto;
 • Povećanje sudjelovanja u cjeloživotnom učenju na 55 posto;
 • Smanjenje stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti na 15 posto.
agencija-za-placanja11

Objavljen novi natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 18. srpnja 2022. godine peti Natječaj za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.

Svrha natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Intenzitet javne potpore je do 70 % prihvatljive premije osiguranja, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju i 40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju, u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 200.000.000,00 HRK od čega 150.000.000,00 HRK za biljnu proizvodnju i 50.000.000,00 HRK za stočarsku proizvodnju.

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je od 16:00 sati 25. srpnja 2022. godine do 16:00 sati 31. prosinca 2022. godine. Detalje pogledajte ovdje.

dvads

Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2022. godini.

Program predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema indeksu razvijenosti.  Udjel pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu više od 5% prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Pozivaju se sve zainteresirane JLS da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za financiranje projekata, usklađene s ciljevima Programa.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva koje su sastavni dio ovog Poziva.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje.

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obavezno uz naznaku: 

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za financiranje projekata prema „ Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ – NE OTVARATI, na adresu:

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA

I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Uprava za potpomognuta područja

Miramarska cesta 22

10000 Zagreb

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje najranije od 13. srpnja 2022 godine do najkasnije 12 kolovoza 2022. godine.

Valjanim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljeni u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati 12. kolovoza 2022. godine. Odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz poziv odvija se putem e-maila: potpomognuta@mrrfeu.hr

Poziv za iskaz interesa, program i Smjernice za podnositelje zahtjeva s prilozima dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.razvoj.gov.hr u dijelu Nacionalni programi pod „Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“.

Izvor: REDEA Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova

obavijest-2-e1585147235270-pb29pyrn757q5jorifzvbfcj2gbdgl98s8rjt7gsxc

Prilagodba aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo financija je izradilo uputu o prilagodbi aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo financija je na svojoj mrežnoj stranici namijenjenoj neprofitnim organizacijama objavilo detaljnu uputu o prilagodbi aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Kako je riječ o procesu koji ima učinak na sve u Republici Hrvatskoj tako će utjecati i na aktivnosti neprofitnih organizacija. Uputa Ministarstva financija sadrži temeljna načela uvođenja eura i pravila za sve vrste preračunavanja, način izrade financijskih planova neprofitnih organizacija, vođenje poslovnih knjiga i evidencije knjigovodstvenih isprava, uključujući obrasce za izvještavanje kod neprofitnih organizacija u razdoblju uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Upite o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj može se dostaviti na adresu upiti.euro@mfin.hr

how-use-exclamation-mark

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”, kod poziva:NPOO.C1.1.2.R2-I3.02

Operativni program: NPOO

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 12. 08. 2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 12. 09. 2022.

Svrha poziva:

Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Predmet poziva:

Poticanje investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. njihova tehnološka razina razvijenosti projekta je između TRL 5 – TRL 8, kroz podršku za razvoj inovacija, s naglaskom na povećanje proizvodnih kapaciteta i upravljanje poduzećem, njegovoj spremnosti za ulaganja investitora, i poboljšanja u komercijalizaciji proizvoda, usluga i tehnologija.

Ukupna bespovratna sredstva: 141.700.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: MSP-ovi

Obavijest Prijaviteljima:

Budući je Poziv “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”, Kôd poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I3.01  zatvoren, Prijavitelji koji su ispunili prijavni obrazac za navedeni Poziv mogu postojeći obrazac preuzeti u .pdf formatu te, ukoliko žele, polja koja su primjenjiva kopirati u novi prijavni obrazac, koji će otvoriti prilikom prijave na novi poziv.

Prijavitelj odgovara za točnost prenesenih podataka. Tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava Mehanizma ne mogu se smatrati odgovornima za podatke prijavitelja.

Link na poziv: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/20

hamag_bicro_430x268

HAMAG-BICRO objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za provoditelje Programa akceleracije u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti”

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za provoditelje Programa akceleracije  u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” (referentni broj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti C1.1.2. R2-I4).

Pozivaju se zainteresirane pravne osobe (poduzetničko-potporne institucije, poduzetnici, znanstveno-istraživačke organizacije, visoka učilišta i sl.) s relevantnim iskustvom u provedbi Programa akceleracije i infrastrukturom koja istu omogućuje da u svojstvu provoditelja Programa akceleracije sudjeluju u provedbi mjere C1.1.2. R2-I4.

Javni poziv pročitajte na poveznici ovdje.

Prethodno podnošenju iskaza interesa prijavitelji su dužni upoznati se sa obaveznom dokumentacijom Javnog poziva kako slijedi:

1.           Upute za prijavitelje

2.           Obrazac 1. Prijedlog iskaza interesa (Prijavni obrazac)

3.           Obrazac 2. Izjava prijavitelja

5.           Prilog 1. Obavezan sadržaj Sporazuma

Iskaz interesa predaje se ispunjavanjem obrazaca koji su sastavni dio ovog Javnog poziva. Sva dokumentacija izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Iskazi interesa zaprimaju se od 12. srpnja do 1. rujna 2022. godine a mora sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu:

DokumentOznakaFormat
Prijedlog iskaza interesa (Prijavni obrazac)Obrazac 1.MS word ili PDF s prilozima u PDF-u
Izjava prijavitelja (s potpisom i pečatom nositelja i svih članova konzorcija).Obrazac 2.PDF

Prijavitelji podnose svoje iskaze interesa slanjem elektroničke pošte adresu:

akcelerator@hamagbicro.hr

Ovim Javnim pozivom koji je dio provedbe mjere C1.1.2. R2-I4 odabrat će se uspješni prijavitelji s kojima će HAMAG-BICRO sklopiti Sporazum o provedbi Programa akceleracije

Cilj Javnog poziva je uspostavljena provedba visokokvalitetnog Programa akceleracije (dalje u tekstu: Program) koji će omogućiti brži i kvalitetniji rast za najmanje 120 novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovativna rješenja. Program će se provoditi u više ciklusa tokom razdoblja od najviše tri godine. Podržanim novoosnovanim poduzećima olakšat će se pristup tržištima kapitala, roba i usluga a s ciljem povećanja njihove spremnosti za investicije kao i stope trogodišnjeg preživljavanja.

Ukupan raspoloživ iznos za provedbu mjere C1.1.2. R2-I4, osiguran u Državnom proračunu RH iz  Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO je 60.000.000,00 HRK.

Provedba mjere C1.1.2. R2-I4 završit će najkasnije 30. lipnja 2025. godine.FacebookTwitterLinkedIn

edsrq32

Poslovni skup i poslovni B2B razgovori obrtnika i poduzetnika koji će se održati 15. rujna 2022. godine u Celju, „Modra dvorana“ Celjskog sajma

Hrvatska obrtnička komora poziva zainteresirane hrvatske obrtnike i poduzetnike da se prijave za sudjelovanje na Poslovnim razgovorima obrtnika i poduzetnika koji će se održati 15. rujna 2022. godine u Celju („Modra dvorana“ Celjskog sajma).

Poslovni razgovori održati će se u okviru 54. Međunarodnog obrtničkog i poduzetničkog  sajma u Celju 2022., najvažnijeg sajma malog i srednjeg poduzetništva u regiji. 

Organizator poslovnog susreta je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, a uz hrvatske obrtnike, pozvani su poduzetnici iz Slovenije, Austrije, Italije, Njemačke, Kine, Bosne i Hercegovine, Turske, Crne Gore i Srbije.

Poslovni razgovori namijenjeni su obrtnicima i poduzetnicima iz djelatnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, obrade metala, prerade drva, prerade plastičnih masa, izrade alata i strojnih dijelova, auto-industrije, kemijske industrije, izrade namještaja i opreme za interijere, građevinarstva, logistike, elektro-industrije i trgovine.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije kao glavni organizator poslovnih razgovora preuzima troškove organizacije poslovnog susreta (priprema materijala, najam prostora, domjenak), dok individualne troškove puta i boravka (hotelskog smještaja) snose sami sudionici.

Kod registracija dolaska sudionika na poslovne razgovore, ispred dvorane održavanja poslovnih razgovora, svatko od prijavljenih sudionika razgovora dobiti će svoju akreditaciju, materijale, informacije i besplatnu ulaznicu za obilazak Celjskog sajma.

Radni jezik na poslovnim susretima je engleski jezik.

Zainteresirani poduzetnici prijavu vrše direktno putem Internet stranice poslovnih razgovora u Celju: https://connect2slovenia2022.b2match.io/

Na navedenoj stranici mogu se vidjeti liste prijavljenih sudionika razgovora, program razgovora i uređivati profil svojeg obrta/tvrtke u listi prijavljenih poduzetnika za poslovne razgovore.

Rok prijave sudjelovanja na razgovorima je do 9. rujna 2022. godine, a u periodu od 31. 8. do 9. 9. 2022. godine prijavljeni poduzetnici će putem gore navedenog internet portala moći samostalno odabirati sugovornike među prijavljenim poduzetnicima iz drugih država koji su im poslovno interesantni za razgovore te će organizatori, pripremiti i svakome od sudionika elektronskim putem dostaviti točne satnice i sugovornike na poslovnim razgovorima u Celju.

Za sve dodatne informacije i upite slobodni ste se obratiti Draženu Horvatu u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona 01/48 06 650, elektronskom poštom na adresu drazen.horvat@hok.hr  ili hok@hok.hr.

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/poslovni-skup-i-poslovni-b2b-razgovori-obrtnika-i-poduzetnika-koji-ce-se-odrzati-15-rujna-2022

celje

Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira nastup članova HOK-a na 54. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2022.; 14.-18.9.2022.

Hrvatska obrtnička komora organizirat će i sufinancirati s 50% cijene, standardno uređenog izložbenog prostora, kolektivan nastup članova HOK-a na 54. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2022., najvećem obrtničkom sajmu u široj regiji, koji će se održati od 14. do 18. rujna 2022. godine na prostoru Celjskog sajma u gradu Celju.

Međunarodni sajam u Celju je respektabilna sajamska izložba s preko 1500 izlagača iz 34 države svijeta, s velikom posjetom sajmu (oko 120 000 posjetitelja iz 44 države svijeta) te je mjesto kvalitetne prezentacije proizvoda i usluga za obrtnike i poduzetnike koji žele u direktnom kontaktu s potencijalnim kupcima provjeriti kvalitetu svojih  proizvoda i usluga, a s ciljem izvoza te dolaska do novih poslovnih kontakata za buduće poslove.

Izložbeni program sajma u Celju obuhvaća: poslovne susrete, međunarodna predstavljanja, strojeve i opremu za drvo i metal, opremu od inox-a, elektrotehniku, preradu plastike, gume, obradu metala, strojogradnju, prehranu i ugostiteljstvo, izradu alata za obradu drva, plastike i metala, namještaj i unutarnje uređenje, završne radove u graditeljstvu, alate za uređenje doma i okolice, energetiku, opremu za prehrambenu industriju, mehanizaciju sela, građevinsku mehanizaciju, montažne kuće, proizvode široke potrošnje, IT opremu, stare zanate i tradicijske obrte, turizam itd. 

U nastavku  osnovne informacije o sajmu, a u privitku i prijavu za nastup na 54. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2022.:

Naziv sajma/adresa: 54. Međunarodni sajam obrtništva i poduzetništva Celje 2022., Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, www.ce-sejem.si

Termin održavanja: 14.-18. 09. 2022.

Radno vrijeme sajma: 09,00 – 19,00 sati

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač priprema svoje prezentacije na sajmu, a uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Celje-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Celje, sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50%, iznosi 90,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 112,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 180,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 225,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

 1. prijavu –  obavezno navesti potreban namještaj na štandu
 2. podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
 3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 14. 8. 2022. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru – adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup, utoliko ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup na sajmu.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610, elektronička pošta: drazen.horvat@hok.hr .

Iskoristite ovu prigodu te svoje proizvode i usluge predstavite na najvažnijem obrtničkom sajmu u ovom dijelu Europe u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!

Prilozi:

 • Prijavni materijali i uvjeti nastupa na 54. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2022.
 • Privola za korištenje osobnih podataka u pripremi i provedbi nastupa izlagača na 54. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2022.

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/hrvatska-obrtnicka-komora-organizira-i-sufinancira-nastup-clanova-hok-na-54-medunarodnom-obrtnickom