preuzmi (1)

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta sukladno Odluci o poticanju ulaganja u razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije

Predmet natječaja

Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško- slavonske županije u 2022. godini je poticanje na bavljenje turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

Podnositelji zahtjeva mogu biti pravne/fizičke osobe prijavljene sa sjedištem/prebivalištem u Požeško-slavonskoj županiji ili pravne/fizičke osobe koje su pružatelji usluga smještaja na području Požeško-slavonske županije, a stekle su rješenje za pružanje usluga smještaja nakon zatvaranja Javnog poziva za 2021. godinu (nakon 14. listopada 2021. godine) kao i pravne/fizičke osobe koje su stekle rješenja za pružanje usluga smještaja u 2022. godini sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 300.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Požeško-slavonske za 2022. godinu.

Maksimalan iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna, odnosno za svaki novoregistrirani turistički ležaj do 2.500,00 kuna, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 500,00 kuna po turističkom ležaju.

Požeško-slavonska županija će u 2022. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za:

  • otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih smještajnih objekata uz dokaz rješenja Požeško-slavonske županije,
  • prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjezdice, sunce) uz dokaz rješenja Požeško- slavonske županije,
  • prijelaz iz jedne vrste/skupine u kategorije sa oznakom sunca i zvjezdica (rekategorizacija).

Potpora će se dodjeljivati:

  • skupina hoteli (minimalno 2 zvjezdice),
  • skupina kampovi (minimalno 2 zvjezdice ili kamp odmorište visoke razine pružanja usluge),
  • skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj (minimalno 2 zvjezdice),
  • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu (minimalno 2 zvjezdice),
  • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u (minimalno 2 sunca),

Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir subjekti/korisnici potpore koji su ostvarili uvjete za dodjelu potpore u 2022. godini zaključno do kraja provedbe projekta, koji su nužni za provedbu projekta odnosno koji su nužni da se objekt privede namjeni sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34 000 Požega s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore za ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini, NE OTVARAJ“.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene prijave, a mogu se podnositi do 30. studenog 2022. godine ili do utroška planiranih sredstava u proračunu Požeško-slavonske županije.

Više informacija o Javnome pozivu možete pronaći na poveznici.

Tags: No tags

Comments are closed.