02d3f9e90dce689ce3100c8a0d5285c5

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama . Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama sukladno

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=195

ghrshersw

Kreće energetska obnova obiteljskih kuća uz obnovu od potresa – potpora do 370 tisuća kuna

<a href=

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu vrijedan 100 milijuna kuna. Podnošenje prijava započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati.

Javni poziv Fonda namijenjen je prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište a nalaze se na području grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. 
 Za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu se prijaviti vlasnici/suvlasnici: 

 • koji su već proveli konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata prema Zakonu o obnovi, a sada planiraju provesti i energetsku obnovu
 • koji će konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata provesti istodobno s energetskom obnovom 

 Obiteljska kuća prihvatljiva za prijavu je ona: 

 • koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, 
 • koja je energetskog razreda D ili niže
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje 
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: 
  • ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 

Što se financira?

S do 80% će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna – 368 tisuća za mjere energetske obnove te 2 tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 
 • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće

Opravdani troškovi su:

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • nabava usluge pomoći tijekom prijave na Poziv

Što treba pripremiti?

Prijava treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • prijavni obrazac (Prilog 2. Poziva), u .xlsx formatu
 • obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja ili potvrdu o prebivalištu
 • dokaz legalnosti obiteljske kuće
 • dokaz vlasništva (zemljišno-knjižni izvadak)
 • obrazac tehničkog proračuna10 (Prilog 3. Poziva), u .xlsx i .pdf formatu
 • detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova
 • fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće
 • Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22),
 • prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • izjavu prijavitelja (Prilog 4. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće
 • dokaz da je obiteljska kuća oštećena u potresu (Prilog 5. Poziva).

Kako se prijaviti?

Prijava se podnosi pisanim putem Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 

 • fizičkom dostavom na adresu Fonda
 • putem preporučene pošte na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati i završava s 31. prosincem ove godine. Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Poziva, a završava 30. lipnja 2026. godine. 

preuzmi (1)

Objavljen Javni poziv „Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata za 2022. godinu“

Požeško-slavonska županija objavljuje Javni poziv „Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata za 2022. godinu“.

Predmet javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora male vrjednosti iz Programa „Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata za 2022. godinu“ („ Požeško – slavonski službeni glasnik“ broj 9/22).

Svrha javnog poziva je stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti, jačanje konkurentnosti i daljnji tržišni rast.

Cilj javnog poziva je ublažavanje rizika energetskog siromaštva kod ciljanih subjekata u dijelu povećanja troškova potrošnje plina za mikro i male poduzetnike iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo.

Namjena javnog poziva je sufinanciranjem aktivnosti olakšati mikro i malim poduzetnicima podmirenje značajno uvećanih troškova izazvanih poremećajima na europskim i svjetskim tržištima.

Prihvatljivi korisnici su mikro i mali subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, a koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • ostvarili su subvenciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja putem Poziva za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh,
 • u cijelosti su u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Požeško-slavonske županije,
 • do dana podnošenja prijave imaju uredno podmirene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (izuzeće su subjekti kojima je sukladno posebnim propisnima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza), ispunjavaju uvjete za odobrenje potpore male vrijednosti prema odredbama važeće Uredbe Europske unije kojom se uređuju te potpore,
 • korisnik i s njim povezani subjekti nisu u postupku pred stečajne nagodbe, stečaja, likvidacije,
 • korisnik nije vlasnik ili suvlasnik druge tvrtke ili obrta koja je u postupku pred stečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

U okviru Javnog poziva realiziraju se slijedeće mjere:

Mjera 1. “Potpora za povećane troškove cijene isporučenog plina”

Prihvatljivi troškovi: troškovi potrošnje iskazani na računu za plin izdanom od strane prihvatljivog pružatelja usluga

Iznos bespovratne potpore koji će se po pojedinom zahtjevu dodjeljivati može iznositi do maksimalnog iznosa potpore dobivene sukladno odluci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja odnosno najviše do 20.000,00 kuna/2.654.46 EUR (Fiksni tečaj konverzije (1 EUR/eur/€ = 7,53450 kn/kuna/KN/HRK).

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi ovom Javnom pozivu i s obaveznom dokumentacijom u prilogu, a obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj stranici Požeško-slavonske županije www.pszupanija.hr.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici poštom putem preporučene pošiljke: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Županijska 7, 34 000 Požega, uz naznaku: Javni poziv „Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata za 2022. godinu“.

Prijave se mogu podnijeti do 10. listopada 2022. godine.

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/2-javni-pozivi.html
c4908c6cdb228cf584cf39ba6baed132

Javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama (JP ZO 10/2022)

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

Cilj je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Zainteresirane jedinice regionalne i lokalne samouprave Fondu mogu dostaviti svoju prijavu, koja može sadržavati jedan ili više projekata za koje je moguće dobiti sufinanciranje od maksimalno 3 milijuna kuna, odnosno 80% opravdanih troškova. Iznimno, gradovi s više od 35.000 stanovnika i županije mogu dostaviti maksimalno 2 prijave. Sredstva će se dodjeljivati do iskorištenja dostupnog budžeta, o čemu će obavijest biti objavljena na stranicama Fonda.

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=193

hzz-20211209081555

Uključite se u projekt aktivacije umirovljeničke populacije na tržištu rada

Nedostatak radnika kronični je problem hrvatskog tržišta rada. Poslodavci sve teže dolaze do radne snage. Kao jedno od rješenja ističe se mogućnost zapošljavanja umirovljenika. 

Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pokrenuli su projekt aktivacije umirovljeničke populacije na tržištu rada „Aktivni i u mirovini“. Cilj je osvijestiti poslodavce, među njima i obrtnike, kako sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju te Zakonu o radu mogu zaposliti umirovljenike preko ugovora o radu do 4 sata.

U izradi je internetska stranice koja će sadržavati detaljne informacije o mogućnostima rada umirovljenika, ali i natječaje za radna mjesta u kojim se nudi mogućnost rada umirovljenicima.

Kako bi ispitali interes za zapošljavanje umirovljenika Hrvatski zavod za zapošljavanje izradio je upitnik koji je poslan na adrese poslodavaca iz čitave Hrvatske.

Ako upitnik niste dobili, a želite se uključiti i pridonijeti razvoju projekta obratite se na e-mail Ana.Vidovic.Beljo@hzz.hr.

gertnfgr

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u sektoru voćarstva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru voćarstva za podizanje novih ili obnovu postojećeg višegodišnjeg nasada: višnje, trešnje, šljive, bobičastog voća, jabuke, kruške, marelice i/ili breskve.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje su:

 • priprema terena i gnojidba (analiza tla. usluga rigolanja, usluga podrivanja, usluga oranja, usluga tanjuranja, usluga frezanja zemljišta, usluga roto drljanja, usluga ravnanja, meliorativna gnojidba, kalcifikacija..),
 • nabava mineralnog gnojiva i usluga rasipanja i unošenja u tlo, nabava organskog gnojiva i usluga rasipanja i unošenja u tlo, nabava dehidriranog gnojiva i usluga rasipanja i unošenja u tlo uz obaveznu analizu tla i preporuke za količine i vrstu gnojiva,
 • nabava sadnog materijala,
 • nabava nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • nabava sustava za navodnjavanje i gnojidbu, sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje,
 • nabava sustava za obranu od tuče (stupovi, mreža i dr.).

Minimalna površina za podizanje novog voćnjaka je 1.00 ha, a za obnovu postojećeg nasada je 0,5 ha.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici u sektoru voćarstva koji zadovoljavaju sve kriterije ovog Javnog poziva.

Intenzitet potpore iznosi 100% troškova prihvatljivih aktivnosti.

Na ovaj Javni poziv primjenjuje se Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.), koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine i koji iznos ne smije biti veći od 20.000,00 EUR.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se zaključno s danom 20. listopad 2022. godine:

 • e-mailom na adresu: pisarnica@pszupanija.hr (skenirano i potpisano) ili
 • poštom na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj, Županijska 7, 34 000 Požega

Kontakt osoba Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije za ovaj natječaj je Stjepan Jakopović, mag. oec., stručni voditelj za strateško planiranje, tel: +385 34 638 037, mob: 091 6194 421, e-mail: stjepan.jakopovic@panora.hr.

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/311-vocari-proizvodacka-organizacija.html

dsfawetrfaw

Nacionalna zaklada otvorila prijave na tri online radionice u listopadu

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr otvorila je prijave na tri nove online radionice u listopadu koje će održati udruga Centar za civilne inicijative, udruga SMART iz Rijeke i Udruga „MI“- Split.

Više informacija i prijava na poveznicama:

ONLINE RADIONICA UDRUGE “MI” SPLIT, 5.10.2022. – Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva/suradnje OCD-a u zajednici

ONLINE RADIONICA ACT GRUPE, 6.10.2022. – Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva /suradnje OCD-a u zajednici

ONLINE RADIONICA DKOLEKTIVA OSIJEK, 7.10.2022. – Osiguranje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora

Radionice su organizirane u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica koji provodi Nacionalna zaklada u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama – udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj.

ghrshersw

Stižu natječaji za drvorede, parkove i biciklističke staze u gradovima

Jedinicama lokalne samouprave dostupna su dva natječaja za zeleni urbani prostor.

Pod egidom zelene politike – ‘ruku pod ruku’ mjere za zeleni urbani prostor i za ozelenjavanje gradova, aktualna su dva javna natječaja. Jedan koji je jučer objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), dok će 30. rujna biti objavljen velikom broju gradova strateški važan javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI). Naime, oba su natječaja ključna upravo za jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Bespovratno 6 milijuna kuna
Potiču ih kako na izradu strateških dokumenata u području zelene urbane infrastrukture čije prihvatljive troškove u cijelosti financira EU novcem (natječaj MPGI), tako i sufinanciranjem 80% opravdanih troškova čime se gradovima omogućuje realizacija već definiranih projekata (Fond i MINGOR). Za izradu strateških planova za prilagodbu klimatskim promjenama na poziv Fonda lani se, podsjetimo, javilo 60-ak gradova.

U sklopu upravo objavljenog poziva suradnjom MINGOR-a i Fonda, prema ministru gospodarstva Davoru Filipoviću, financijskom injekcijom “teškom” 84,2 milijuna kuna ojačati otpornost gradova i općina na sadašnje i buduće klimatske promjene.

Zainteresirani mogu računati bespovratno na najviše 3 do 6 milijuna kuna, ovisno o veličini grada i broju prijavljenih projekata za ulaganja u odgovarajuću infrastrukturu.

Osim u očuvanju i obnovi staništa, novac se dijeli za formiranje novih zelenih površina – drvoreda, urbane šume i šetnice, skloništa od toplinskih valova, ozelenjavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza te javnih parkirališta, parkova i ostalih mreža javnih okupljanja, ali i mreže za pješačenje. ili biciklističku infrastrukturu, pogotovo u turističkim mjestima te izgradnju javnih slavina s vodom za piće.

Vezano pak za aktivnosti resora ministra graditeljstva Ivana Paladine, najava Poziva za izradu strategije zelene urbane obnove bit će objavljena do kraja tjedna u sustavu eNPOO, a planirani datum objave je 30. rujna.

U organizaciji Udruge gradova i MPGI iduće srijede održava se i online radionica za potencijalne prijave, na kojoj će Ministarstvo održati prezentaciju na temu osnovnih elemenata ovog Poziva, a Fond prezentaciju o provedbi ugovora sufinanciranih EU sredstvima iz NPOO 2021-2026.

Interes je golem, potvrđuje savjetnik u Udruzi gradova i općina Marko Ercegović. Dodaje i da se ne treba čuditi što je znatno veći interes od mogućnosti financiranja koja će trenutno omogućiti nacionalnu razinu.

Alokacija 2,5 milijuna kuna
“Najzanimljiviji aspekt je da broj zainteresiranih govori koliko gradove zanima zelena tranzicija, koja uz digitalnu transformaciju i jačanje konkurentnosti čini trokut za nova ulaganja u velikom broju gradova”, kaže Ercegović.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 2,5 milijuna kuna, a 100.000 odnosno 250.000 kuna najmanji je, odnosno najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu.

“Ovim Pozivom pružat će se potpora u pripremi Strategije zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju” ističu u Ministarstvu.

ghrshersw

Najava Poziva za Izradu strategija zelene urbane obnove objavljena u sustavu eNPOO

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“, koji se planira objaviti do kraja rujna 2022. godine, financira se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) odnosno C6. Inicijativu NPOO-a: Obnova zgrada, investiciju C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“

Cilj ovog Poziva je pružiti potporu u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru ovog Poziva iznosi 2.500.000,00 kuna i koristit će se za sufinanciranje izrada strategija zelene urbane obnove.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

a) najniži iznos 100.000,00 kuna
b) najviši iznos 250.000,00 kunaPrihvatljive aktivnosti su: izrada strategija zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa (Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija) imat će prednost prilikom odabira.

Prijavitelji će projektne prijedloge podnositi putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku, a podnošenje projektnih prijedloga prijaviteljima dozvoljeno je od 31. listopada 2022. u 9:00h. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

Tijekom trajanja Poziva planirano je održavanje online informativnih/edukativnih radionica. Datum i vrijeme održavanja istih bit će objavljeni najmanje 5 radnih dana prije njihova održavanja na mrežnim stranicama Ministarstva.