logo projekta

Ruralno je popularno!

Naziv projekta: Ruralno je popularno!

Ukupna vrijednost projekta: 112.000,00  kn

 • Središnji državni ured za demografiju i mlade: 75.000,00 kn
 • Grad Pakrac: 33.000,00 kn
 • Turistička zajednica Grada Pakraca: 4.000,00 kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci (01.01.2022. – 01.01.2023.)

Nositelj projekta: Udruga za održivi razvoj,šport i rekreaciju “CRO OUTDOOR”

Partner: Grad Pakrac

Opći cilj projekta je osnažiti Udrugu raznim novim sadržajima za mlade te podići kvalitetu života mladih na području grada Pakraca i potaknuti ih na ostanak u ruralnoj sredini.

Projektne aktivnosti koje će se provoditi:

 • Zaposlen voditelj projekta na puno radno vrijeme tijekom 12 mjeseci trajanja projekta

1. Edukacija „Saznaj sve o turizmu“ – edukacija će biti podijenje na 5 tema o turizmu tijekom 5 dana, a predviđeno trajanje svake edukacije je 2h. Sudjelovat će ukupno 20 mladih osoba, a edukaciju će održati TZ Grada Pakraca.

2. Radionica „Upoznaj tradicijsku gastronomiju“ – radionica će se provoditi na 5 različitih turističkih lokacija kroz 5 dana (svaka radionica po 5h) te će se mlade upoznati sa autohtonim proizvodima, tradicijskim i starim receptima te će se okušati u pripremanju tradicionalnih jela (čobanac, grah sa kobasicom, šaran na rašljama, fiš-paprikaš). Jedna od radionica odvit će se u ugostiteljskom objektu gdje će mladi učiti o kulturi posluživanja. Sudjelovat će ukupno 20 mladih osoba, a edukaciju će održati TZ Grada Pakraca i Udruga „CRO OUTDOOR“.

3. Radionica „Upoznaj naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva“ – obilazak 5 različitih lokalnih OPG-a kroz 5 dana, prezentacija proizvoda na OPG-u te upoznavanje mladih sa poljoprivredom i poticanje na bavljenje istim. Predviđeno trajanje svake radionice 2h. Sudjelovat će ukupno 20 mladih osoba, a edukaciju će održati TZ Grada Pakraca i Udruga „CRO OUTDOOR“.

4. Edukacija za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi – edukaciju će pohađati 10 sudionika koji će nakon završene edukacije biti osposobljeni za nositelje i organizatore sadržaja u prirodi te će dobiti certifikat za navedeno. Program traje 15 sati odvija se u dva dana, a održat će ga Sektor za turizam HGK i HGSS.

5. Radionica „Sigurno kretanje i boravak mladih u prirodi“ – dvodnevna radionica koja uključuje spavanje u prirodi te edukacije raznih tema koje su povezane sa navedenim, a koja se provodi u suradnjisa HGSS-a, Stanica Požega, ispostava Pakrac i Udruge „CRO OUTDOOR“. Radionica će se provesti dva puta tijekom trajanja projekta, a uključuje ukupno 20 mladih sudionika.

6. Tečaj „Postani voditelj poslovnice turističke agencije“ – petodnevna edukacija koju će održati Udruga „CRO OUTDOOR“ te polaganje stručnog ispita za voditelja poslova u turističkoj agenciji. Tečaj će pohađati dvije mlade osobe.

7. Radionica „Zdravi turizam“ – hodanje cijelom dužinom (6800 m) Kružne staze „Kuna“. Radionica će se provesti 5 puta tijekom trajanja projekta, a predviđeno vrijeme je 3h po radionici. Radionicu će održati Udruga „CRO OUTDOOR“, a predviđa se ukupno 30 sudionika.

8. Promotivne aktivnosti – Početna i završna konferencija te izrada promotivnih materijala (letci)

Ciljana skupina: Mladi sa područja grada Pakraca i šire okolice između 15 i 30 godina

Pokazatelji ostvarenja ciljeva projekta: Kroz projekt će se uposliti voditelj projekta, odnosno mlada nezaposlena osoba. Po završetku projekta 5 turističkih lokacija na području grada Pakraca i šire okolice bit će obogaćeno dodatnim sadržajem i opremom za izradu tradicijskih jela te opremom za bavljenje sportom i boravkom u prirodi. 10 mladih osoba educirat će se za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi te će dobiti certifikat nakon završetka edukacije, a što će im omogućiti pružanje turističke usluge (Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17)). Kroz projekt će dvije mlade osobe položiti stručni ispit za voditelja poslova turističke agencije te je u budućnosti cilj njihovo zapošljavanje na odgovarajućim radnim mjestima.

Rezultati projekta: Uključivanje mladih u život lokalne zajednice, obogaćivanje sadržaja turistički lokacija na području grada Pakraca.

preuzmi

Revitalizacija Društvenog centra Pakrac

Naziv projekta: Revitalizacija Društvenog centra Pakrac

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Kodni broj: UP.04.2.1.07.0056

Posredničko tijelo razine 1; Ured za udruge, posredničko tijelo razine 2; Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda- NK Hajduk Pakrac

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.378.515,42 kuna, Intenzitet potpore 100%

Fond – Europski socijalni fond

Trajanje projekta- 24 mjeseca

Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:

Udruga mladih Mali most,

Grad Pakrac

Projekt pripremila LRA PCP Pakrac d.o.o.

Cilj je

Ciljevi projekta
1. Pridonijeti stvaranju društva koje odgovara na potrebe lokalne zajednice i afirmira njihove potencijale kroz osiguranje uvjeta za kvalitetniji i sadržajniji život te socijalnu uključenost članova lokalne zajednice u Pakracu.

2.Osnažiti i educirati volontere koji sudjeluju u radu udruga te provedbi njihovih aktivnosti koje unapređuju kvalitetu života lokalne zajednice

Projektnim aktivnostima će se kroz suradnju više institucija i organizacija omogućiti niz radionica i edukacija usmjerenih direktno za zadovoljenje potreba i uključivanje lokalnih OCD-a s područja Pakraca i Lipika.

banner-nismosami

Nismo sami

Naziv poziva: ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA I

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nismo sami“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0359

Potpisnici: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Posredničko tijelo razine 1; Hrvatski zavod za zapošljavanje, Posredničko tijelo razine 2 i korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda- Grad Pakrac (zbog situacije s COVID-19 virusom, potpisivanje se obavlja na način da su Ugovori prvo potpisani od strane PT1 i PT2 te su poslani poštom još na potpis Gradu, očekuje se dakle početak provedbe kroz narednih nekoliko dana).

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.069.089,20 kuna, Intenzitet potpore 100%

Fond – Europski socijalni fond

Trajanje projekta- 18 mjeseci

Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:

Udruga slijepih Pakrac – Lipik,

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac,

Centar za socijalnu skrb Pakrac,

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

Projekt pripremila LRA PCP Pakrac d.o.o.

Obzirom na usmjerenost Grada k stvaranju jednakih mogućnosti za svoje građane, a uvidjevši posebno potrebe osoba s invaliditetom kao ranjive skupine nedovoljno zastupljene u provedbi dosadašnjih aktivnosti, LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. je pripremila prijavu te osmislila i razvila aktivnosti usmjerene ka zadovoljavanju potreba ove skupine. Uloga predstavnika lokalne vlasti je osigurati osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima ostvarenje zakonom zajamčenih prava i poboljšati njihovu situaciju promičući ideju inkluzivnog društva kako bi što kvalitetnije živjeli. Zbog toga, bogatog iskustva u provedbi EU projekata i činjenice da raspolaže svim potrebnim materijalnim i nematerijalnim resursima za provedbu (od ljudskih kapaciteta do tehničkih uvjeta), Grad Pakrac izabran je za nositelja projekta te će imati glavnu ulogu u koordiniranju aktivnosti i rada partnera i u komunikaciji s ugavarateljnim tijelom.

Glavni partner na projektu, Udruga slijepih Pakrac-Lipik, je od svog osnutka prije 22 godine u zajednici prepoznata kao kvalitetna, pouzdana i operativna u segmentima svog rada i zagovaranja za članove i sve druge osobe s posebnim potrebama. Članovi Udruge u sklopu ovoga projekta će educirati sudionike o načinima pristupa slijepim osobama te komunikaciji i tehnikama vođenja slijepe osobe, organizirati sve radionice i prijevoz na njih vozilom nabavljenim u sklopu projekta.

Kao ostali partneri u projektu su odabrani Centar za socijalnu skrb Pakrac (obzirom da Centar ima konkretne podatke o osobama s invaliditetom na lokalnom području), Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac koje je zajedno s gradom već uključeno u provedbu projekta Zaželi, OŽB Pakrac i bolnica hrvatskih veterana kao institucija čija prilagodba će omogućiti pružanje kvalitetnije usluge osobama s invaliditetom sa šireg područja. U okviru aktivnosti projekta,bolnica će završiti svoju transformaciju i prilagodbu potrebama svih osoba s invaliditetom,a osobito slijepih; aktivno će kroz svoj prostor informirati i poticati osobe s invaliditetom na uključivanje u aktivnosti projekta putem letaka i plakata, te će djelatnici bolnice sudjelovati u edukaciji za predstavnike organizacija, ustanova i institucija o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama.

Cilj je aktivnostima tijekom provedbe projekta poticati, motivirati i ohrabriti osobe s invaliditetom u aktivnom oblikovanju vlastitog života, osnažiti sudionike kao i članove njihovih obitelji, dati im prostor za komunikaciju i samorefleksiju, pružiti im mehanizme za suočavanje s vlastitom situacijom kao i izgraditi kapacitete stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom i povećati njihove komunikacijske i zagovaračke vještine te potaknuti javnost na bolje razumijevanje položaja osoba s invaliditetom, posebice slijepih osoba.

Projektnim aktivnostima će se kroz suradnju više institucija i organizacija omogućiti niz radionica i edukacija usmjerenih direktno za zadovoljenje potreba i uključivanje svih osoba s invaliditetom koje to žele i koje borave na području gradova Pakraca i Lipika, te predstavnika organizacija, ustanova i institucija koji djeluju u okviru sustava socijalne skrbi kako bi se unaprijedile i poboljšale aktivnosti koje se već pružaju osobama s invaliditetom. U isto vrijeme će dio edukacija biti usmjeren prema ustanovama i organizacijama s užeg regionalnog područja kojima će biti omogućena veća informiranost građana o mogućnostima osoba s invaliditetom, te njihovom uključivanju u aktivnosti u zajednici kroz primjere dobre prakse. Kroz interdisciplinarni pristup, direktnu edukaciju osoba koje rade s osobama s invaliditetom, organizaciju seta aktivnosti za osobe s invaliditetom te prilagodbu OŽB Pakrac i pripreme za prilagodbu web stranica lokalnih institucija i ustanova, stvorit će se platforma kojom će se omogućiti kvalitetniji, ispunjeniji i sveobuhvatniji pristup socijalnim uslugama za sve osobe s invaliditetom na području gradova Pakraca i Lipika, a i na širem području.

banner

Korisnička podrška PCP-a

Projekt „Korisnička podrška PCP-a“ je trajao 18 mjeseci (01.02.2018.-01.08.2019.). Ukupna vrijednost projekta je 618.809,06 kn, od čega je 470.047,41 kn  sufinancirano od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Za vrijeme trajanja projekta, poduzetnicima su na raspolaganju bile različite besplatne usluge savjetovanja i informiranja kao što su primjerice: knjigovodstvene usluge za poduzetnike početnike, priprema projektnih prijedloga za natječaje, provedba projekata, izrada natječajne dokumentacije pri kandidiranju, pravna savjetovanja, izrada poslovnih planova, edukacije namijenjene ženama poduzetnicama te druge edukacije kao što su prijenos poslovanja obiteljskih poduzeća, energetska učinkovitost u poslovanju i slično.

banner-maslacak

Maslačak ispunjava želje

Naziv programa iz kojeg se financira projekt: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ukupna vrijednost projekta: 2.685.362,95kn

Trajanje projekta: 30 mjeseci (19.11.2018. – 19.05.2021.)

Korisnik: Grad Pakrac

Partner: Dječji vrtić Maslačak Pakrac

Projektom će se omogućiti dostupnost usluge kontinuiranog odgojno-obrazovnog rada dječjeg vrtića roditeljima zaposlenim u smjenama te tako uskladiti njihove obiteljske i poslovne obaveze.

Uvođenjem novih besplatnih programa sustav postaje priuštiv i socioekonomsko nediskriminirajući za svako dijete.

Doprinosi projekta:

 • 20 djece uključeno u uslugu smjenskog rada dječjeg vrtića
 • zaposlena dva odgojitelja na puno radno vrijeme
 • zaposlene spremačica i kuharica na pola radnog vremena
 • zaposlene stručne osobe (logoped i pedagog) na puno radno vrijeme
 • 26 stručnjaka sudjelovalo u osposobljavanju
 • 20 djece uključeno u kraći program engleskog jezika
 • 15 djece uključeno u igraonicu za djecu koja nisu polaznici vrtića
 • 20 djece uključeno u sportsku igraonicu
 • 20 djece uključeno u dramsko scensku igraonicu
 • 100 djece uključeno u edukaciju sport i rekreacija u prirodi
 • izvedene 4 kazališne predstave za djecu
 • nabavljena potrebna oprema za sportsku igraonicu
 • nabavljene igračke i oprema potrebna za rad nove odgojne skupine za potrebe smjenskog rada

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati voditelja projekta: Vanja Ražov, vanja.razov@gmail.com

Za više informacija o EU fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova: www.strukturnifondovi.hr