min. znanoossti obraz

Uključivanje djece i učenika izbjeglica iz Ukrajine u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske

 Uključivanje djece i učenika izbjeglica iz Ukrajine u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske     – obavijest, daje se  Poštovane ravnateljice, poštovani ravnatelji, uslijed agresije na Ukrajinu te događanja vezanih uz stanje u Ukrajini Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2022. godine donijela Odluku o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. Kao članica Europske unije, Republika Hrvatska slijedi Direktivu Europske unije o privremenoj zaštiti koja osigurava, u slučaju velikog broja izbjeglica s kriznog područja, pravo na rad, stanovanje, zdravstvenu zaštitu te pravo na obrazovanje.  Kako je Republika Hrvatska preuzela obvezu prihvata i integracije izbjeglica, obveza je svih dionika i institucija omogućiti tim osobama ravnopravno sudjelovanje u gospodarskom, socijalnom i kulturnom razvoju svoje nove okoline te omogućiti obrazovanje kroz uključivanje u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. Kako bi se navedeni proces olakšao s obzirom na činjenicu da se približava kraj nastavne godine, a predviđa se privremeni boravak izbjeglica u Republici Hrvatskoj, svakom djetetu izbjeglici iz agresijom zahvaćene Ukrajine koje se uključuje u odgojno obrazovni sustav Republike Hrvatske u osnovnim i srednjim školama potrebno je osigurati: 

  • sudjelovanje u pripremnoj nastavi hrvatskog jezika bez testiranja;
  • istovremeno uključivanje u odgojno-obrazovni rad u razrednim odjelima u svim predmetima prema njihovim mogućnostima i sposobnostima;
  • na kraju nastavne odnosno školske godine zaključne ocjene i svjedodžbu.

Upis u osnovnu ili srednju školu i provođenje pripremne nastave učenja hrvatskog jezika Nakon utvrđivanja izbjegličkog statusa od strane nadležnih tijela, škole u suradnji s upravnim odjelima za obrazovanje u županijama tj. Gradskim uredom za obrazovanje Grada Zagreba donose odluku o potrebi uključivanja u osnovne i srednje škole na njihovom području.Učenik se, u pravilu, upisuje u onu osnovnu školu kojoj pripada prema upisnom području. Upis učenika u srednje škole organizirat će se prema postojećim obrazovnim programima, a ako u sustavu Republike Hrvatske ne postoji obrazovni program koji je učenik pohađao u matičnoj zemlji, ima pravo na nastavak obrazovanja u najsrodnijem obrazovnom programu koji se provodi u srednjoj školi u koju će biti upisan. Odluku o upućivanju u određenu osnovu tj. srednju školu donosi upravni odjel za obrazovanje u županiji/Gradski ured u suradnji sa školom na temelju dokumentacije o prethodnom školovanju ako je učenik posjeduje.Škola učenika potom upisuje temeljem odluke učiteljskog/nastavničkog vijeća.Učenik osnovne tj. srednje škole pohađa pripremnu nastavu hrvatskog jezika u školi u koju je upisan.Učenici koji ne posjeduju dokumentaciju o prethodnom školovanju ili ako temeljem raspoložive dokumentacije nije moguće dokazati prethodno školovanje upisuju se u odgovarajući razred na temelju potpisane izjave roditelja.Odluku o uključivanju učenika u pripremnu nastavu hrvatskog jezika na temelju statusa izbjeglice iz Ukrajine donosi nadležni upravni odjel za obrazovanje u županiji/Gradski ured u suradnji sa školom. Škola u kojoj će se provoditi pripremna nastava hrvatskog jezika dužna je zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu nastavnih sati pripremne nastave u trajanju od 70 sati. Nakon završetka pripremne nastave stručno povjerenstvo škole provjerava znanje hrvatskog jezika pisanim i usmenim putem. Za učenika koji nije zadovoljio minimalne uvjete, a radi lakšeg uključivanja u redoviti sustav obrazovanja, stručno povjerenstvo škole upućuje učenika na dodatnih 70 sati pripremne nastave.U slučaju da učenik tijekom provedbe pripremne nastave hrvatskog jezika promijeni osnovnu ili srednju školu, škola iz koje se učenik ispisuje treba dostaviti školi u kojoj učenik nastavlja obrazovanje obavijest da je učenik bio uključen u pripremnu nastavu ili potvrdu o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika. Tijekom pohađanja pripremne nastave učenik izbjeglica iz Ukrajine pohađa i sate redovite nastave u školi u kojoj je upisan.Ako je učenik stariji od petnaest godina i nije završio osnovnu školu, upravni odjel za obrazovanje u županiji/Gradski ured može mu organizirati osnovnoškolsko obrazovanje po programu obrazovanja odraslih.  Vođenje evidencije i vrednovanje učenika Škola u koju je učenik upisan vodi evidenciju o navedenom učeniku. Škola učenika upisuje u matičnu knjigu, a ako zbog nedostatnih osobnih podataka učenika nije moguće upisati u e-Maticu, škola će ga u e-Maticu upisati po dobivanju potrebnih podataka.  Učenik se prati i vrednuje prema njegovim sposobnostima, posebno imajući u vidu stresna iskustva, teške okolnosti te općenito psihofizičko stanje učenika uzrokovano okolnostima u zemlji iz koje dolazi. Kada je potrebno za učenika se organizira i dopunska nastava. Na kraju, želimo Vam zahvaliti na svim naporima poduzetim uslijed suočavanja s posljedicama epidemije, ali i potresa posljednje dvije godine.Također, želimo istaknuti nužnost i važnost međusobne komunikacije, zajedničke suradnje te aktivnog uključivanja i doprinosa svih relevantnih dionika. Napominjemo kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svakodnevnoj komunikaciji sa svim dionicima uključenima u ovaj proces. Kako bi integracija učenika u odgojno-obrazovni proces bila što uspješnija, a imajući u vidu nužnost koordinirane suradnje svih institucija, pravovremeno ćemo Vas obavijestiti o svim potrebnim radnjama te ćemo Vam u narednom razdoblju dostaviti sve potrebne informacije.  

S poštovanjem, MINISTARprof. dr. sc. Radovan Fuch

Tags: No tags

Comments are closed.